QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ AN TÂY B NĂM HỌC 2020-2021

Thứ sáu - 06/11/2020 09:25
QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ AN TÂY B NĂM HỌC 2020-2021
LĐLĐ  THỊ.XÃ BẾN CÁT                    CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     CĐCS AN TÂY B                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                        An Tây, ngày  02  tháng 01  năm 2020
QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ AN TÂY B
NĂM HỌC 2020-2021
- Căn cứ Điều 26 Luật Công đoàn năm 2012.
- Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-CĐGD ngày 16/12/2013 của Công đoàn GD thị xã Bến Cát
- Căn cứ vào tình hình thu chi nguồn quỹ công đoàn. CĐCS An Tây B  ban hành quy chế như sau :
I.NGUỒN THU :
1.Thu kinh phí : Căn cứ Điều 26 Luật Công đoàn năm 2012 và Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP  ngày 21/11/2013 của Chính phủ qui định chi tiêu về tài chính Công đoàn và Căn cứ quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam "V/v Ban hành Quy chế về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính Công đoàn ".
         Thu  70% KPCĐ = 7.221.077 đồng /quý
2. Thu đoàn phí : Căn cứ hướng dẫn số 258 ngày 07/03/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đóng đoàn phí Công đoàn
         Thu 60% đoàn phí:  3.094.747 đồng/ quý
        Tổng thu 1 năm  : 10.315.824 x 4 quý = 41.263.296 đồng
3. Thu khác : Nguồn thu theo khoản 4 Điều 26 Luật Công đoàn và Quyết định số 269/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Tổng LĐLĐ, bao gồm :
+ Kinh phí do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cấp mua sắm phương tiện hoạt động Công đoàn, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Công đoàn cơ sở, kinh phí tổ chức các hoạt động phối hợp như : Tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan du lịch, khen thưởng, phúc lợi...của đoàn viên công đoàn và người lao động và con đoàn viên công đoàn và người lao động.
+ Kinh phí hỗ trợ của các tổ chức , cá nhân trong và ngoài nước cho công đoàn cơ sở.
+ Thu từ hoạt động văn hóa, thể thao, nhượng bán, thanh lý tài sản, thu lãi tiền gửi, cổ tức, thu hồi khoản chi sai từ nguồn tài chính công đoàn đã quyết toán và được duyệt.
II.NỘI DUNG CHI :
CĐCS được sử dụng 70% số thu kinh phí và 60% số thu đoàn phí và 100% số thu khác của đơn vị, phân bổ cho các mục chi như sau :
- Phụ cấp cán bộ công đoàn  không chuyên trách : 30 %
- Chi quản lý hành chính 10%
- Chi hoạt động phong trào, hỗ trợ du lịch, trợ cấp khó khăn, thăm hỏi 60 %
1. Phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách 30% :  12.378.988 đồng
Chủ tịch công đoàn : 0.2 x mức lương cơ bản x 1 người      
UV BCH : 0.12 x mức lương căn bản x 2 người                  
Kế toán : 0.1 x mức lương cơ bản x 1 người x 12 tháng
Thủ quỹ: 120.000 tháng x 12 tháng
Thư ký : 90.000  tháng  X 12 tháng
   2.Chi quản lý hành chính 10% :  4.126.330đồng
- Chi họp (hội nghị) Ban chấp hành công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, bao gồm: Nước uống, in tài liệu.
- Chi đại hội CĐCS, công đoàn bộ phận bao gồm: Trang trí, in tài liệu, âm thanh ...Nước uống 30.000đồng/người/ngày, Quà chia tay BCH nhiệm kỳ cũ 200.000đ/ người..
- Chi mua văn phòng phẩm, tài sản công đoàn...(Trên tinh thần tiết kiệm, trách lãng phí).
3. Chi hoạt động phong trào 60 %:     24.757.977 đồng
- Chi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao : 1.000.000 đồng/ lần
- Chi tặng quà trung thu cho con em giáo viên : 2.800.000 đồng
- Chi tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 : 600.000 đồng
- Chi tổ chức kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 : 2.800.000 đồng
- Chi tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 : 2.800.000 đồng
- Tặng quà tết CĐV (28 người x 100.000 đồng/ người ) = 2.800.000 đồng
- Tặng quà tết Gv khó khăn; 3 người x 200.000= 600.000đồng
- Tặng quà chia tay giáo viên chuyển trường: 2 người x 300.000= 600.000đ
- Tặng quà chia tay giáo viên về hưu: 2 người x 500.000= 1000.000đ
  * Tổng cộng: 15.000.000đ
- Thăm hỏi : 7.000.000 đồng, gồm :
         + Thăm hỏi ốm đau : 
           Bản thân CĐV : 200.000 đồng/lần (mỗi CĐV 1 năm thăm không quá 2 lần), dự kiến trong năm thăm hỏi CĐV 5 lần x 200.000 đồng : 1.000.000 đồng.
           Bản thân CĐV mắc bệnh hiểm nghèo 500.000đ/lần ( thăm 1 lần/năm)
           + Thăm hỏi hiếu, hỉ :
         Quà sinh nhật CĐV 50.000/ người 28 người: 1.400.000 đồng
         Viếng đám tang (GV) : 1000.000 đồng/lần. Mỗi Gv đóng góp thêm 50.000đ
         Viếng đám tang Cha mẹ, con, chồng,vợ ( GV): 300.000đ./lần.  Mỗi Gv đóng góp thêm 50.000đ
          Mừng cưới (GV) : 500.000 đồng/ lần, dự kiến trong năm 1 lần x 500.000 đồng : 500.000 đồng
            Thăm hỏi CĐV hộ sản : 200.000 đ/lần, dự kiến trong năm thăm hỏi 1 lần x 200.000 đồng : 200.000 đồng
          + Thăm hỏi khác:  ( CĐV có hoàn cảnh khó khăn, bệnh kéo dài, hỏa hoạn, tai nạn rủi ro, thiên tai…) tối đa 200.000 đồng/trường hợp, dự kiến trong năm thăm hỏi 3 lần x 200.000 đồng : 600.000 đồng
* Chi động viên, khen thưởng : 2.757.977 đồng
      - CĐV xuất sắc:     50.000
- LĐLĐ TX khen : 100.000
- LĐLĐ Tỉnh khen:  150.000
- Thưởng GV đạt hai  giỏi GVN-ĐVN 5 năm: 100.000đ/ người
     + Chi khen thưởng tập thể tổ công đoàn đạt thành tích xuất sắc trong công tác : 150.000 đồng/tổ, dự kiến khen thưởng 2 tổ : 300.000 đồng
III/ MUÏC TIEÂU CUÛA QUY CHEÁ CHI TIEÂU NOÄI BOÄ :
 
 • Thöïc haønh tieát kieäm, ñaûm baûo nguyeân taéc coâng khai daân chuû vaø quyeàn lôïi hôïp phaùp cuûa công đoàn viên.
 • Chi tiêu hợp lý, đúng quy định
 • Coâng khai giaùm saùt, baùo caùo kòp thôøi vôùi BCH công đoàn caùc khoaûn chi tieâu haøng thaùng, quyù ñeå coù höôùng ñieàu tieát cho hôïp lyù.
 • Laøm vieäc coù keá hoaïch cuï theå, keát hôïp vaø vaän duïng thôøi gian phuø hôïp ñeå naâng cao hieäu quaû coâng vieäc.
 • Thaønh phaàn theo doõi nguồn kinh phí công đoàn goàm :  Chủ tịch coâng ñoaøn, Keá toaùn, Thanh tra, caùc boä phaän khaùc coù lieân quan.
 • Quy cheá chi tieâu noäi boä công đoàn ñöôïc thoâng qua toaøn toaøn theå công đoàn viên ñöôïc bieát.
TM. BAN CHẤP HÀNH                                                      
          CHỦ TỊCH                                                                                          Người lập


                            

         Nguyễn Ngọc Anh                                                         Nguyễn Thị Danh
LĐLĐ THỊ XÃ BẾN CÁT       CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   CĐCS AN TÂY B                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                   An Tây, ngày 02 tháng 01  năm 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành qui chế chi tiêu nội bộ của công đoàn cơ sở An Tây B
Năm: 2020
BAN CHẤP HÀNH CĐCS AN TÂY B
         - Căn cứ hướng dẫn số 1356/HD-TL Đ ngày 17/08/2006 của Tổng Liên đoàn Lao đông Việt Nam hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan công đoàn
        - Thực hiện theo sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thị xã Bến Cát
        - Theo đề nghị của Ban Tài chính CĐCS An Tây B

QUYẾT ĐỊNH

       Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này “ Quy chế chi tiêu nội bộ”của CĐCS An Tây B
      Điều 2: Ban tài chính, Ủy ban kiểm tra và CBCCVCLĐ của CĐCS An Tây B chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
      Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :                                                                     TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS
- Như điều 3                                                                                     CHỦ TỊCH
- C Đ cấp trên                                                                                                                          
- Lưu ( TC, UBKT)


                                                                
                                                                    Nguyễn Ngọc Anh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập8
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm7
 • Hôm nay41
 • Tháng hiện tại6,720
 • Tổng lượt truy cập658,301
Học tập và làm theo tấm gương
CHUNG SỐNG AN TOÀN VỚI ĐẠI DỊCH COVID
Văn bản Phòng

219/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Kế hoạch phổ biến. giáo dục pháp luật năm 2024 của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát

Ngày ban hành: 08/03/2024

190/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 04/03/2024. Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Ngày ban hành: 04/03/2024

189/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 04/03/2024. Trích yếu: Kế hoạch Triển khai công tác tuyên truyền, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2024 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã Bến Cát

Ngày ban hành: 04/03/2024

186/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 04/03/2024. Trích yếu: Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8 Khoá XIII"

Ngày ban hành: 04/03/2024

955/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 28/12/2023. Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức Hội trại truyền thống học sinh thị xã Bến Cát Lần thứ VIII, năm học 2023-2024

Ngày ban hành: 28/12/2023

823/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 22/11/2023. Trích yếu: Phát động, triển khai Cuộc thi " An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2023-2024

Ngày ban hành: 22/11/2023

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây